Politica de confidentialitate

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ESBAL RULMENTI SRL

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter

Personal, ESBAL RULMENTI SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, se obligă să

administrezi în siguranță și exclusiv pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de clienți.

Datele cu caracter personal vor fi:

- prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;

- colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;

- adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior

- exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru

- stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada prelucrate;

care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;

necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.

1. Datele prelucrate

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:

- numele și prenumele

- telefon/fax/email

- adresa sau reședința

- număr act de identitate, CNP

- date bancare

Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001,

respectiv a prelucrării codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege.

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru acea prelucrare.

Consimțământul nu este necesar în următoarele cazuri:

- când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract

la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea

acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

- când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau

sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;

- când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a

operatorului;

- când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de

interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu

care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;

- când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al

operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiția ca acest interes

să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei

vizate;

- când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului,

conform legii;

- când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau

științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Informațiile referitoare la cardurile bancare ale clienților nu sunt stocate în baza de date a

vânzătorului, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

2. Scopul colectării datelor

Colectarea datelor se face pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv

comercializarea rulmenților, curelelor și a altor produse industriale. Furnizarea acestor date,

necesare în vederea asigurării acurateței informațiilor și conținutului documentelor întocmite în

exercitarea activității societății noastre, constituie o obligație a clientului. Refuzul furnizării

acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

3. Destinația informațiilor

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai

următorilor destinatari, cu consimțământul clientului: persoanei vizate. Autoritățile publice

cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate

destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele

personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt

necesare desfășurării unei anchete). Esbal Rulmeni SRL nu va transmite datele colectate către

niciun partener terț pentru scopuri de marketing și publicitate.

4. Garanții

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de

intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială.

Societății ESBAL RULMENTI SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin

următoarele obligații de informare:

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, cu excepția cazului

în care această persoană posedă deja informațiile respective, operatorul ii va aduce la cunoștință:

- identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

- scopul în care se face prelucrarea datelor;

- informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;

existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

- o orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu

o cerere scrisă, datată și semnată.

5. Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la ESBAL RULMENTI SRL, la cerere și în mod

gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt

prelucrate de acesta. ESBAL RULMENTI SRL este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin

următoarele:

- informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și

- comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a

- informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice

- informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție,

- informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

precum și condițiile în care pot fi exercitate;

caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor ESBAL RULMENTI SRL, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Persoana vizată poate solicita de la ESBAL RULMENTI SRL informațiile printr-o cerere întocmită

în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ESBAL RULMENTI SRL este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la

data primirii cererii.

6. Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la ESBAL RULMENTI SRL, la cerere și în mod

gratuit:

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este

conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii

Pentru intervenția asupra datelor persoana vizată va înainta ESBAL RULMENTI SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca

informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ESBAL RULMENTI SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în

termen de 15 zile de la data primirii cererii.

7. Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime

legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o

justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta ESBAL RULMENTI SRL o cerere

întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca

informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ESBAL RULMENTI SRL este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15

zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

8. Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata

necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate și ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, după caz:

- durata valabilității contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea

serviciilor operatorului și pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;

- perioada necesară colectării datelor/recuperării creanțelor;

În ceea ce privește ștergerea, distrugerea și arhivarea, procedura internă și modalitățile de realizare a acestor operațiuni, se stabilesc de către fiecare operator, cu excepția procedurii care se desfășoară potrivit prevederilor legale privind arhivele naționale. ESBAL RULMENTI SRL, datorită

activității pe care o desfășoară, este obligată, în baza unor dispoziții legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze în una din modalitățile prevăzute mai sus.

În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul inițial să garanteze că

prelucrările efectuate de terț au scopuri similare cu prelucrarea inițială. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către 677/2001 terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

9. Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării

ESBAL RULMENTI SRL ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea

datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării

dezvăluirii sau accesului neautorizat.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar

angajații unității, fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont

și parolă. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au

acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea . În cazul

în care unul dintre utilizatori este revocat din diverse motive conturile de acces se

suspendă automat.

b. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor

de servici;

c. Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către

utilizatori sunt înregistrate; de asemenea sunt înregistrate atât logările cât și delogările

tuturor utilizatorilor la baza de date;

d. La intervale de timp se generează o copie de siguranță a bazei de date;

e. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii

autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legislația în vigoare

(facturi, avize de însoțire a mărfii, contracte comerciale, expediții curier, operațiuni

bancare).

f. Accesul în sediul societății este monitorizat video și dotat cu sistem de alarmă, iar datele

cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, protejate de parolă.

Informațiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar

angajații societății, cărora le incumbă obligația de confidențialitate.

10. Cookies

Acest site folosește cookies doar pentru a îmbunătăți navigarea în magazinul on-line. Acestea nu

conțin date personale. Conform OUG 13/2012, vizitatorii site-ului își exprimă acordul pentru folosirea de cookies prin setările personale din browser. Vizitatorii prezentului magazin sunt informați în legătura cu folosirea de cookies printr-un banner situat pe homepage. Prin continuarea navigării, vizitatorii își exprimă acordul cu privire la acest aspect.

Pentru mai multe informații despre cookies și influența acestora asupra navigării pe internet

puteți accesa www.aboutcookies.org