REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ESBAL RULMENTI SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, se obligă să administrezi în siguranță și exclusiv pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de clienți.

Datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.
 1. Datele prelucrate

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele
 • telefon/fax/email
 • adresa sau reședința
 • număr act de identitate, CNP
 • date bancare

Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrării codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru acea prelucrare.

Consimțământul nu este necesar în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
 • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;
 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;
 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
 • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

Informațiile referitoare la cardurile bancare ale clienților nu sunt stocate în baza de date a vânzătorului, acestea fiind procesate si folosite strict de furnizorii de servicii de plata online. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele probleme de securitate ale server-ului pe care sunt stocate aceste date.

 1. Scopul colectării datelor

Colectarea datelor se face pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv comercializarea rulmenților, curelelor și a altor produse industriale. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateței informațiilor și conținutului documentelor întocmite în exercitarea activității societății noastre, constituie o obligație a clientului. Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

 1. Destinația informațiilor

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimțământul clientului: persoanei vizate. Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete). Esbal Rulmeni SRL nu va transmite datele colectate către niciun partener terț pentru scopuri de marketing și publicitate.

 1. Garanții

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială.

Societății ESBAL RULMENTI SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin următoarele obligații de informare:

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective, operatorul ii va aduce la cunoștință:

 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • o orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată și semnată.

 1. Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la ESBAL RULMENTI SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. ESBAL RULMENTI SRL este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 • informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 • informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor ESBAL RULMENTI SRL, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Persoana vizată poate solicita de la ESBAL RULMENTI SRL informațiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ESBAL RULMENTI SRL este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 1. Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la ESBAL RULMENTI SRL, la cerere și în mod gratuit:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

Pentru intervenția asupra datelor persoana vizată va înainta ESBAL RULMENTI SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ESBAL RULMENTI SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 1. Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta ESBAL RULMENTI SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ESBAL RULMENTI SRL este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

 1. Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate și ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, după caz:

 • durata valabilității contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor operatorului și pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;
 • perioada necesară colectării datelor/recuperării creanțelor;

În ceea ce privește ștergerea, distrugerea și arhivarea, procedura internă și modalitățile de realizare a acestor operațiuni, se stabilesc de către fiecare operator, cu excepția procedurii care se desfășoară potrivit prevederilor legale privind arhivele naționale. ESBAL RULMENTI SRL, datorită activității pe care o desfășoară, este obligată, în baza unor dispoziții legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze în una din modalitățile prevăzute mai sus.

În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul inițial să garanteze că prelucrările efectuate de terț au scopuri similare cu prelucrarea inițială. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

 1. Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării

ESBAL RULMENTI SRL ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

  1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar angajații unității, fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul nume de cont și parolă. Toți utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea . În cazul în care unul dintre utilizatori este revocat din diverse motive conturile de acces se suspendă automat.
  2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de servici;
  3. Orice operațiune de colectare și/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori sunt înregistrate; de asemenea sunt înregistrate atât logările cât și delogările tuturor utilizatorilor la baza de date;
  4. La intervale de timp se generează o copie de siguranță a bazei de date;
  5. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pentru această operațiune și numai în scopuri cerute de legislația în vigoare (facturi, avize de însoțire a mărfii, contracte comerciale, expediții curier, operațiuni bancare).
  6. Accesul în sediul societății este monitorizat video și dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fișiere securizate, protejate de parolă. Informațiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajații societății, cărora le incumbă obligația de confidențialitate.
 1. Cookies

Ce sunt cookie-urile și cum sunt acestea utilizate?

În această secţiune veți găsi informații referitoare la ce reprezintă cookie-urile, în ce scop sunt acestea utilizate și care sunt implicațiile pentru dumneavoastră, ca urmare a acceptării cookie-urilor utilizate de website-urile ESBAL RULMENTI.

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, care sunt salvate la accesarea unui website în browser-ul utilizat de către dispozitivul prin care se accesează on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioară a website-ului, browser-ul trimite către server-ul respectivului site acest fișier, în scopul de a permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

Site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor funcționalități care nu pot fi asigurate în lipsa acestora de protocolul http, protocol care este cel mai des utilizat pentru accesarea informațiilor on-line de pe servere Web (www). Aceste funcționalități constau în managementul sesiunilor utilizatorilor, păstrarea unei sesiuni autentificate, păstrarea preferințelor pe o pagină vizitată (de exemplu, aspecte legate de funcționalitatea sau de afișarea grafică a paginilor), păstrarea produselor într-un coș de cumpărături și altele.

Când accesați website-ul ca vizitator, un cookie este trimis către browser-ul de internet și salvat pe hard-disk-ul computerului, dar salvarea cookie-urilor poate fi blocată prin modificarea setărilor browser-ului dumneavoastră.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browser-ul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni", „Instrumente" sau „Preferințe" din browser-ul web pe care îl utilizați pentru a accesa website-urile noastre. În funcție de browser-ele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie.

Pentru a afla mai multe despre fișierele cookie, puteți vizita www.allaboutcookies.org sau https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu sunt generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează formulare online.

Deși cookie-urile sunt stocate în memoria dispozitivului utilizat pentru accesarea unui site, acestea nu pot accesa sau citi alte informații stocate în respectivul dispozitiv. Cookie-urile nu sunt viruși, nu sunt compilate sub forma de cod și nu pot fi executate. în consecință, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera anumite acțiuni și nu pot fi utilizate pentru răspândirea de viruși.

După durată, cookie-urile pot fi de sesiune sau permanente:

- Cookie-urile de sesiune au durata de stocare temporară, limitată la durata sesiunii în care un anumit vizitator accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informațiile stocate sunt șterse;

- Cookie-urile permanente sunt stocate în dispozitivul utilizat de către vizitator și nu sunt șterse la momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului

Ce cookie-uri folosim ?

În scopul analizei traficului și performanțelor website-urilor, folosim instrumente de analiză oferite de Google Analytics, care stochează informații referitoare la paginile accesate, durata vizitei, modul/ dispozitivul de accesare, în vederea analizării modului de utilizare a paginilor, interacțiunii cu paginile și opțiunilor de navigare ale vizitatorilor. Caracteristicile analizate (indicatori de măsurare web) sunt anonimizate.

Cookie-urile Analytics colectează informații despre felul în care vizitatorii navighează pe site și astfel putem optimiza conținutul acestuia. Cookie-urile Google Analytics ne arată care sunt cele mai vizitate pagini, ce dificultăți apar în timpul navigării sau ne arată dimensiunea traficului de pe site. Asta ne permite să stabilim, printre altele, comportamentul utilizatorilor, fără a identifica vizitatorii la nivel de persoană.

Mai multe informații despre utilizarea de către Google Analytics a cookie-urilor pot fi găsite aici:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=ro

Mai multe informații despre principiile de securitate și protejarea datelor în Google Analytics pot fi găsite aici: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ro